Werkwijze

Samenvatting werkwijze IPKC
Klagen mag. Het inschakelen van de IPKC heeft geen nadelige gevolgen voor de cliënt en kost u niets. Uw melding bij de IPKC kan op verschillende manieren, u kiest welke voor u het prettigst is (bellen, mailen, website formulier of per brief). Uw mail of brief hoeft niet perfect geschreven te zijn. Als hij maar duidelijk is. De IPKC kan helpen bij in het verder in kaart brengen van uw melding. → contactreglement

U kunt bellen naar nummer 06-30346998 en de voicemail inspreken. Als u uw telefoonnummer opgeeft, bellen wij u terug. Dat kan ook door het formulier op deze site in te vullen. U ontvangt een bevestiging van ontvangst (bij een brief binnen 5 werkdagen).

De IPKC bekijkt vervolgens de melding: moet de commissie een klacht beoordelen of kan nog bemiddeld worden. Bemiddeling heeft de voorkeur omdat de zorgrelatie tussen cliënt en zorginstelling vrijwel altijd voortduurt.

Geheimhouding
De leden van de commissie houden alles wat ze weten over uw melding geheim. Ze praten daarover niet met anderen.

Bemiddeling
Als de IPKC denkt dat de klacht door bemiddeling opgelost kan worden, zoekt ze contact met de melder. Die beslist wat verder gaat gebeuren. Aan de zorgorganisatie wordt gemeld dat de IPKC ingeschakeld is en wordt de zorgorganisatie gevraagd om een schriftelijke reactie. Deze reactie gaat naar de melder. Daarna wordt een bemiddelingsgesprek gepland. U mag, als u dat prettig of belangrijk vindt, natuurlijk iemand meenemen naar het gesprek (graag even melden aan de secretaris). Het resultaat van de bemiddeling wordt in een notitie vastgelegd. Deze wordt naar alle betrokkenen en naar de bestuurder/directeur van de zorginstelling gezonden.

Klachtbeoordeling
Als niet bemiddeld kan worden onderzoekt de IPKC de dossierstukken en wordt een hoorzitting gepland. In de hoorzitting kunnen klager en beklaagde verduidelijking geven. Dat gebeurt in elkaars aanwezigheid, zodat ieder weet wat er gezegd wordt en daarop kan reageren. U mag, als u dat prettig of belangrijk vindt, natuurlijk iemand meenemen naar de hoorzitting (graag even melden aan de secretaris). Als u om welke reden dan ook opziet tegen een hoorzitting, kunt u contact opnemen met de secretaris van de IPKC. Binnen 4 weken na de hoorzitting ontvangt u de uitspraak. De IPKC legt daarin uit wat zij van de klacht vindt en of zij die terecht vindt. De uitspraak wordt naar alle betrokkenen gezonden en naar de bestuurder/directeur van de zorginstelling. Soms voegt de IPKC een advies aan de zorginstelling toe aan de uitspraak als bij het onderzoek blijkt dat iets verbeterd kan worden.

Op welke wetten berust de werkwijze van de IPKC?
De werkwijze is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet is vastgelegd dat iedere organisatie in de zorg een klachtenregeling moet hebben en goed met klachten moet omgaan. Iedere organisatie in de zorg dient ook een klachtenfunctionarisfunctie ter beschikking te stellen. Deze functie wordt ook door de klachtencommissie verzorgd als de organisatie intern geen klachtenfunctionaris heeft aangesteld. De organisaties die aangesloten zijn bij de IPKC voldoen daarmee aan de Wkkgz.

Ook klachten op basis van de Wet bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) kunnen ingediend worden. De Wet BOPZ is -hoewel dat vaak vergeten wordt- ook voor de zorg voor verstandelijk gehandicapten van belang. Soms moeten speciale middelen ingezet worden (bijvoorbeeld speciale banden tegen zelfbeschadiging) zonder dat degene die het aangaat daarvan weet heeft. Of zonder dat zijn wettelijk vertegenwoordiger het daarmee eens is. Ook moeten soms speciale maatregelen genomen worden (bijvoorbeeld afsluiting van de kamer van een bewoner om gevaar voor hem of haar te voorkomen). Dergelijke middelen en maatregelen kunnen niet zo maar ingezet worden. De Wet BOPZ biedt rechtsbescherming voor de bewoner en geeft aan hoe geklaagd kan worden. Ook klachten op basis van de Wet BOPZ kunnen ingediend worden.

Wat is er nog meer op klachtgebied?
Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder, al dan niet met bemiddeling van de IPKC? Dan kunt u ook naar een geschilleninstantie. Daarnaast bestaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (voor doel en werkwijze klik hier) en het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (voor doel en werkwijze klik hier).

Hulp bij het schrijven van uw klacht

We zullen goed luisteren naar uw klacht

Samen zoeken we naar een oplossing