Voorbeeld klacht

De commissie hanteert een laagdrempelige en probleemoplossende benadering. Een klacht kan ook een verzoek om bemiddeling inhouden. Enkele voorbeelden uit het jaarverslag:
  • Melding wegens onvrede over administratieve zaken rond de PGB-tarieven en declaraties en de communicatie daarover. In een gesprek wordt de administratieve procedure verduidelijkt. Afspraken worden gemaakt over het persoonlijke contact wat betreft de zorginhoud en het persoonlijk contact wat betreft de administratieve en financiële zaken. Succesvolle bemiddeling.
  • Melding over het niet serieus genomen worden en het bestaan van een woonsetting die niet past bij de zorgvraag. Daarbij de wens tot samenwoning met partner. Succesvolle bemiddeling.
  • Klachtbehandeling omtrent het feitelijke handelen jegens cliënt en de communicatie jegens ouders. De klacht wordt gegrond verklaard. De instelling biedt onafhankelijke bemiddeling aan om de verhouding tussen het zorgteam en de ouders te verbeteren en daarmee het wederzijds vertrouwen.
  • Melding ouders van onheuse bejegening en niet betrokken worden bij de zorg, kwaliteit van zorg is goed. Partijen staan open voor een nieuwe start met een goede wederzijdse bejegening en respect voor elkaars positie. Succesvolle bemiddeling.

Hulp bij het schrijven van uw klacht

We zullen goed luisteren naar uw klacht

Samen zoeken we naar een oplossing